၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး ( စစ်ဆင်မှုအထူးစီမံချက်) အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၀/၁၉၅၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/03/1956
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
05/03/1956
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။