၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ တပ်မတော်(ပြင်ဆင်ချက်)အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၃/၁၉၆၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/10/1960
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
05/10/1960
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။