အထူးကာလစည်းကမ်းသတ်နှင့် အတိုးကန့်သတ်ရေးအက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၃/၂၀၁၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
28/06/2013
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
28/06/2013
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။