နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၅/၂၀၁၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
08/03/2013
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
08/03/2013
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။