လောင်းကစားဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၄/၁၉၉၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
29/06/1990
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
29/06/1990
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။