ရုံးခွန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၆/၁၉၉၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
30/03/1990
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
30/03/1990
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။