ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေ

ဤဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် (၂၁/၂၀၁၂)၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းထားသည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေ (၂၁/၂၀၁၂) ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် (၄၀/၂၀၁၆)၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေဖြင့် ထပ်မံရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၀/၁၉၈၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
30/11/1988
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
30/11/1988
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။