အမြတ်ခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၇/၁၉၉၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
31/03/1991
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
31/03/1991
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။