ဆားလုပ်ငန်း ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် Myanmar Salt Act, 1917 ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၆/၁၉၉၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
18/09/1992
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
18/09/1992
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။