ဥပဒေများ ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ဥပဒေပေါင်း ၁၃၇ ခုကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁/၁၉၉၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
19/02/1992
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
19/02/1992
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။