အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၆/၁၉၈၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
30/09/1988
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
30/09/1988
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။