အမြတ်ခွန်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၄/၁၉၇၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
04/05/1976
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
04/05/1976
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။