လောင်းကစားဥပဒေ

Gambling Act, 1899 ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၆/၁၉၈၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
04/05/1986
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
04/05/1986
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။