အမြတ်ခွန်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂/၁၉၈၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
04/05/1986
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
04/05/1986
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။