နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ ကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၇/၂၀၀၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
11/08/2006
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
11/08/2006
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။