မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၇/၁၉၉၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
10/07/1995
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
10/07/1995
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။