မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် Upper Ruby Regulation, Mines Act နှင့် ၁၉၆၁ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုသတ္တုတွင်းများနှင့် သတ္တုများအက်ဥပဒေတို့ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၈/၁၉၉၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
06/09/1994
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
06/09/1994
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။