၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ တပ်မတော်အက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၃/၁၉၈၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
30/05/1989
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
30/05/1989
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။