တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၆/၂၀၀၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
28/08/2008
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
28/08/2008
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။