နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၉/၁၉၈၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
31/03/1989
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
31/03/1989
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။