အမြတ်ခွန်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၇/၁၉၈၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
22/03/1989
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
22/03/1989
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။