၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၇/၂၀၁၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
19/03/2012
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
19/03/2012
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။