ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် တရားစီရင်ရေးဥပဒေ (နဝတဥပဒေအမှတ် ၅/၂၀၀၀)  ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၀/၂၀၁၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
28/10/2010
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
31/01/2011
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။