တိုင်းရင်းဆေးကောင်စီဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂/၂၀၀၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
14/01/2000
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
14/01/2000
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။