ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ဝန်ကြီးအဖွဲ့ဥပဒေ (၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၁) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၅/၂၀၁၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
21/10/2010
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
31/01/2011
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။