အမြတ်ခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၄/၁၉၈၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
08/04/1987
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
08/04/1987
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။