မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

 
 
 
ဥပဒေအမှတ်: 
၃၄/၂၀၁၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
29/07/2014
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
29/07/2014
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။