၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စာချွန်တော်အမိန့်လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၄/၂၀၁၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/06/2014
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
05/06/2014
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။