ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၅/၂၀၁၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
24/03/2014
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
24/03/2014
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။