လက်နက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၄၉/၂၀၂၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
11/05/2023
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
11/05/2023
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။