၂၀၂၃-၂၀၂၄ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၉/၂၀၂၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
31/03/2023
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
31/03/2023
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။