၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘဏ္ဍရေးနှစ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ