၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘဏ္ဍရေးနှစ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၏ဘဏ္ဍငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ