၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘဏ္ဍရေးနှစ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၏ဘဏ္ဍငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ