ရှမ်းပြည်နယ်၏ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍောနှစ်၊ (၆) လ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၅၅/၂၀၂၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/10/2021
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
05/10/2021
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။