၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘဏ္ဍရေးနှစ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ဘဏ္ဍငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ