၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆) လ ရှမ်းပြည်နယ်၏ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ