၂၀၂၂ခုနှစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏အခွန်အခဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၂/၂၀၂၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
03/04/2022
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
03/04/2022
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။