၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ အခွန်အခဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၆၂/၂၀၂၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
28/10/2021
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
28/10/2021
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။