ကချင်ပြည်နယ်၏ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်(၆) လဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၄၃/၂၀၂၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/10/2021
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
05/10/2021
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။