၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှ၂၀၂၂ ခုနှစ်မတ်လအထိ(၆)လအတွက် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၄/၂၀၂၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/10/2021
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
05/10/2021
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။