၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ၂၀၂၂ ခုနှစ်မတ်လအထိ ခြောက်လအတွက် ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၈/၂၀၂၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
30/09/2021
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
30/09/2021
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။