သွင်းကုန်ပမာဏမြင့်တက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေ

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၁-၇-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၃/၂၀၂၀ ဖြင့် ဤဥပဒေသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစတင်ကာ အာဏာတည်သည်။

အမိန်ကြော်ငြာစာ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၅/၂၀၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
24/12/2019
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
01/07/2021
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။