တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေ (၁၇/၁၉၉၅) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၃/၂၀၂၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
26/08/2020
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
26/08/2020
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။