ပြည်သူ့ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၀/၂၀၂၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
30/07/2020
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
30/07/2020
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။