ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်စီမံ ခန့်ခွဲမှုဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၅၅/၂၀၁၅)ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၆/၂၀၂၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
26/05/2020
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
26/05/2020
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။