ပြည်သူ့ကောင်စီအဆင့်ဆင့်နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အဆင့်ဆင့်တို့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေ

ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ရမည့် ဝန်ကြီးဌာနမှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနဖြစ်သည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၃/၁၉၇၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
26/10/1977
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
26/10/1977
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။