စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် THE REGISTRATION ACT, (India Act 16, 1908, Vol.X) ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဤဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏  ၂၀-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၄/၂၀၁၈ အရ  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက် (၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော် ၇ ရက်)နေ့တွင် စတင်အာဏာတည်သည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၉/၂၀၁၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
20/03/2018
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
01/10/2018
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။