လူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၂၅-၃-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၀/၂၀၂၀ ဖြင့် ဤဥပဒေသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့မှစတင်ကာ အာဏာတည်သည်။

ဤဥပဒေဖြင့် The Rangoon Insolvency Act (၃/၁၉၀၉) နှင့်  The Burma Insolvency Act (၅/၁၉၂၀၉) ဥပဒေများကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁/၂၀၂၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
14/02/2020
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
25/03/2020
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။