ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၄၆/၂၀၁၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
28/07/2015
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
28/07/2015
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။